"ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ" ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα σε προφορική εξέταση;

Απάντηση: Δικαίωμα σε προφορική εξέταση, έχουν οι μαθητές που λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους.

2) Πως μπορώ να διαπιστώσω αν δικαιούμαι προφορική εξέταση και ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω για να εξεταστώ προφορικά;

Απάντηση: Στον παρακάτω σύνδεσμο του υπουργείου παιδείας θα βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

https://tinyurl.com/vgtwbup

3) Οι προφορικά εξεταζόμενοι έχουν διαφορετικά θέματα από τους γραπτά εξεταζόμενους;

Απάντηση: Όχι. Εξετάζονται στα ίδια θέματα, τις ίδιες μέρες και ώρες  με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

4) Πόσος χρόνος τους δίνεται για να επεξεργαστούν τα θέματα (Πριν την προφορική αξιολόγηση-εξέταση);

Απάντηση: Οι προφορικά εξεταζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 3 ώρες, όπως όλοι οι υποψήφιοι, για να επεξεργαστούν τα θέματα(Πριν ξεκινήσει η προφορική τους εξέταση).

5) Ποια είναι η διαδικασία κατά το 3ωρο που οι μαθητές επεξεργάζονται τα θέματα;

Απάντηση:   Όσον αφορά στη 3ωρη διαδικασία της επεξεργασίας των θεμάτων, οι προφορικά εξεταζόμενοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα. Τους δίνεται τετράδιο όπου αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθιούνται από τους επιτηρητές). Μετά την ταυτοπροσωπία και την ορθή αναγραφή των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο. Κατόπιν, διανέμεται αντίγραφο των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε και ξεκινά η 3ωρη επεξεργασία των θεμάτων από τους υποψηφίους. Στην περίπτωση που ζητηθεί από κάποιον υποψήφιο, ο επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να του διαβάσει τα θέματα. Μετά την παρέλευση του τρίωρου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδιά τους και περιμένουν να κληθούν για την προφορική εξέταση.

6) Πότε καλούνται οι μαθητές για την προφορική εξέταση ;

Απάντηση: Μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου επεξεργασίας των θεμάτων ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση-προφορική εξέταση. Κάθε υποψήφιος, προσέρχεται  ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης, όπου και ξεκινάει ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης.

7) Ποια είναι η διαδικασία της προφορικής εξέτασης από την τριμελή επιτροπή ;

Απάντηση: Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά τις απαντήσεις του, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεων, μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του από το τετράδιο.

8) Μπορεί ο υποψήφιος να εξεταστεί γραπτά σε κάποια ερωτήματα εφόσον το επιθυμεί ;

Απάντηση: Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, ενημερώνει τους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του, παραδίδει το τετράδιο στον πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί.

9) Πόσο χρόνο διαρκεί περίπου η προφορική εξέταση; Επιπλέον, έχει την πολυτέλεια του χρόνου ο υποψήφιος να σκεφτεί με την ησυχία του πριν απαντήσει;

Απάντηση: Η προφορική εξέταση δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας, αλλά ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να δίνει κατευθείαν απαντήσεις, αφού την προετοιμασία-σκέψη θα την έχει ήδη κάνει στις 3 ώρες που του δίνονται στην αρχή .

10) Ποια (πρέπει να) είναι η συμπεριφορά των εξεταστών; Που βοηθάνε και με ποιο τρόπο;

Απάντηση: Κατά την προφορική εξέταση, οι εξεταστές επιβάλλεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ηρεμίας και πρέπει να υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης, αλλά είναι δυσλεκτικά συμπτώματα  (πχ αναριθμητισμό, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, κλπ), ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία σύγχυσης, η οποία ίσως να οδηγήσει σε λάθος απαντήσεις. Επιπλέον, εφόσον ο εξεταστής διαπιστώνει ότι ο εξεταζόμενος, σε οποιαδήποτε στιγμή της εξέτασης, αδυνατεί να αποδώσει το εξεταζόμενο αντικείμενο με συνεχή λόγο, μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες ενδεχομένως να τον διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων. Οι ερωτήσεις αυτές βέβαια, δε θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που να υποδεικνύουν την απάντηση. Επίσης αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων, ή της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο εξεταστής υποχρεούται να το πράξει.

11) Έχω περισσότερες πιθανότητες να τα πάω καλά στην προφορική εξέταση σε σύγκριση με τη γραπτή;

Απάντηση: Προσοχή! Η προφορική εξέταση δε συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή χαριστική βαθμολόγηση, αλλά σκοπεύει στην παροχή της δυνατότητας στους υποψηφίους να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της ‘’πάθησής’’ τους αδυνατούν να το πράξουν με το γραπτό λόγο. Στην περίπτωση που χρήζει προφορικής εξέτασης ένας υποψήφιος, είναι αυτονόητο πως θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην προφορική εξέταση σε σχέση με το αν θα εξεταζόταν γραπτά.

12) Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης θα μάθω το βαθμό μου άμεσα;

Απάντηση: Απαγορεύεται κατηγορηματικά η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του. Η βαθμολογία θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο μαζί με όλων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

13) Υπάρχουν ειδικά εξεταστικά κέντρα για την προφορική εξέταση ;

Απάντηση: Ναι. Ρωτήστε στο σχολείο σας, όταν πλησιάζει η ώρα των πανελλαδικών εξετάσεων ,για τον ακριβή τόπο εξέτασής σας.

14) Αν εξεταστώ προφορικά στις πανελλαδικές, αυτόματα θα εξετάζομαι προφορικά και στο πανεπιστήμιο;

Απάντηση: Όχι. Θα πρέπει κατά την εγγραφή σας στο πανεπιστήμιο, να προσκομίσετε στη γραμματεία της σχολής σας, τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία σας να εξετάζεστε γραπτα. Τα ίδια έγγραφα δηλαδή που προσκομίσατε και για τις πανελλαδικές.

15) Η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, σχετικά με τη δυνατότητα να εξετάζεται κάποιος προφορικά έχει μόνιμη ισχύ ή πρέπει να ανανεώνεται;

Απάντηση: Έχει μόνιμη ισχύ και δε χρειάζεται ανανέωση εφόσον αποκτήθηκε μετά τον νόμο 4186/2013 και άρθρου 28, παραγράφου 17. Δηλαδή, αν αποκτήθηκε μετά το 2013  έχει μόνιμη ισχύ.

16) Υπάρχουν σχολές από τις οποίες αποκλείονται μαθητές που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά λόγω δυσλεξίας;

Απάντηση: Ναι. Από το 2014 κι έπειτα, μαθητές με δυσλεξία, δεν επιτρέπεται να ενταχθούν σε στρατιωτικές σχολές, σχολές πυροσβεστικής, λιμενικού σώματος και αστυνομίας.

17) Αν κάποιος σπάσει το χέρι με το οποίο γράφει, ή αποκτήσει προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων (πχ τενοντίτιδα), λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις, μπορεί να εξεταστεί προφορικά;

Απάντηση: Ναι. Αν πρόκειται για έκτακτους λόγους υγείας, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακόμα και μετά το πέρας της επίσημης προθεσμίας (τέλος Φεβρουαρίου), μέχρι και πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα, λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, ο υποψήφιος θα εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στο σύνολο των μαθημάτων.

Επιστροφή στην κορυφή